یاددشتی بریادداشت‌های حافظ

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۳ کتاب یادداشت‌های حافظ نوشتۀ دکتر سیروس شمیسا کتابی است بسیار ارزنده و در خور توجه که گویای احاطۀ ایشان بر دیوان حافظ، به ویژه شرایط سیاسی و همچنین ممدوحان اوست، با این حال نگاه خاص و گاه تعصب وار نویسنده بر آن، با تکیه بر فرضیاتی نه چندان […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۸ بهمن ۱۳۹۳

yadasht-bar-yadasht-hafezکتاب یادداشت‌های حافظ نوشتۀ دکتر سیروس شمیسا کتابی است بسیار ارزنده و در خور توجه که گویای احاطۀ ایشان بر دیوان حافظ، به ویژه شرایط سیاسی و همچنین ممدوحان اوست،

با این حال نگاه خاص و گاه تعصب وار نویسنده بر آن، با تکیه بر فرضیاتی نه چندان قابل قبول و تأمل برانگیز، تا حدودی این کتاب را بایستۀ نقد می‌کند، از جمله نامگذاری مبهم کتاب، وجود تناقضات بسیار، انتساب به قرینۀ برخی ابیات و غزلهای حافظ به شاهان و وزرای همروزگار او به قصد مدح و ثنا، شاغل شمردن حافظ در دیوان شاهی، مدحی دانستن شماری از اشعار حافظ تنها بر مبنای حدس و گمان، ضبط ناصحیح بعضی ابیات، و نکاتی دیگر که بخشهایی از این کتاب را در خور تجدید نظیر می‌کند و نویسنده را به این می‌خواند که دیدگاه‌های مستندتری را در این موارد مجال ظهور بخشد.