کتاب جسم عارف؛ بررسی دین و جامعه اسلامی منتشر شد.

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰ کتاب جسم عارف که در اوت سال ۲۰۱۱ یعنی در مرداد یا شهریورماه سال ۱۳۹۰ ایرانی انتشار یافت، با نام صوفیانه خود می کوشد تا دین و جامعه اسلامی را از نگاه مسلمانان دوره های میانه بررسی می کند. این کتاب برای ما حکایت می کند که […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۶ اسفند ۱۳۹۰

ketabjesmarefکتاب جسم عارف که در اوت سال ۲۰۱۱ یعنی در مرداد یا شهریورماه سال ۱۳۹۰ ایرانی انتشار یافت، با نام صوفیانه خود می کوشد تا دین و جامعه اسلامی را از نگاه مسلمانان دوره های میانه بررسی می کند.

این کتاب برای ما حکایت می کند که در قرن های ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ میلادی که برابر است با سده های هفتم تا نهم هجری قمری، شکل تازه ای از تصوف اسلامی در میان مردمان مسلمان نواحی مرکزی جهان اسلام به وجود آمد و افراد را از طریق شبکه ای گسترده که به طریقت ها و سلسله های بزرگ امروز شبیه بود، به یکدیگر پیوند می داد. شناخت مکتب تصوف معاصر مستلزم تحلیل موشکافانه رویدادهای آن سال هاست. شهزاد بشیر، نویسنده محقق کتاب جسم عارف، افزون بر ارائه سر گذشت رهبران صوفی و جنبش های صوفیانه، نکاتی ارزشمند از تاریخ و سرگذشت کارهایی را که آموزگاران صوفی و شاگردانشان با جسم خود می کردند، بیان می کند و در این راه، اول از همه بر متون صوفیه و نقاشی های مینیاتور ایرانی این دوره اتکا دارد.

بشیر با التفات به جوامع فارسی زبان ایران و آسیای مرکزی، از مفهوم جسم انسان نزد صوفیان سده های میانین که آن را که نخستین واسطه بین حقایق ظاهری و باطنی می دانستند، سخن می گوید. او با تحقیق در زمینه های ادبی، تاریخی و انسان شناسی مرتبط با این موضوع، جسم صوفیان را چنان که از نظر فردی و قومی در عرصه های مختلف نقش داشته، به خواننده معرفی می کندفعالیت های دینی به شکل مراسم مذهبی؛ زهد ورزی و ریاضت کشی، آداب و رسوم آیینی، سلسله مراتب کلی پیران؛ نقش ژرف سرمشق هایی که در باره اظهار عشق، تمنا و جنس مخالف در شعر فارسی می بینیم؛ نیز، اشتهار پیران صوفی به ابراز کرامت، که سبب ابراز قدرت آنان در همه زمینه های فعالیت اجتماعی می شدبه این ترتیب، کتاب جسم صوفی پیوندهای چند جانبه جسم را با روح، جنس، جامعه و گیتی بررسی می کند و قدرت عشق را در ایجاد جوامع صوفیان قوی ترین و برترین قدرت می شمارد و آن را در مرکز افکار و اعمال صوفیان قرار می دهدسخن فرجامین آن که کتاب مورد بحث شیوه متدیک نوینی را برای استخراج اطلاعات تاریخی از داستان های مذهبی و خاصه از آن حکایت هایی بیان می کند که رویدادهایی غیرعادی و معجزه وار را در خود جای داده اند.
شهزارد بشیر، نویسنده کتاب جسم عارف، استاد رشته ادیان در دانشگاه استنفورد و نام اصلی کتاب او به شرح زیر است:
Sufi Bodies: Religion and Society in Medieval Islam

آخرین ویرایش: ۹۰/۱۲/۱۶