چاپ فصلنامه تخصصی «نامه انجمن مفاخر»

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷ فصلنامه تخصصی «نامه انجمن مفاخر» به چاپ رسید. شماره اول از سال چهاردهم فصلنامه تخصصی «نامه انجمن مفاخر» ویژه شبه قاره، (دوره پیاپی ۴۱)، به قیمت ۱۵۰۰۰۰ ریال در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به چاپ رسیده است. مدیر مسئول: دکتر حسن بلخاری قهی؛ سردبیر و مدیر هیأت تحریریه:  کاوه […]

سه شنبه, ۳۰ مرداد ۱۳۹۷

faslname anjomanفصلنامه تخصصی «نامه انجمن مفاخر» به چاپ رسید.

شماره اول از سال چهاردهم فصلنامه تخصصی «نامه انجمن مفاخر» ویژه شبه قاره، (دوره پیاپی ۴۱)، به قیمت ۱۵۰۰۰۰ ریال در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی به چاپ رسیده است.
مدیر مسئول: دکتر حسن بلخاری قهی؛ سردبیر و مدیر هیأت تحریریه:  کاوه خورابه؛ مدیر داخلی: فاطمه بستان‌شیرین و اعضای هیأت تحریریه بدین قرار می‌باشند: دکتر  مهدی محقق؛ دکتر اصغر دادبه؛ دکتر حسن انوری؛ دکتر مهدی حجّت؛ استاد سیّدعبدالله انوار؛ دکتر حسن بلخاری قهی؛ کاوه خورابه؛ استاد منوچهر صدوقی سها؛ دکتر علی رواقی؛ دکتر توفیق هاشم‌پور سبحانی و دکتر کریم نجفی برزگر.
در این شماره می‌خوانیم:
– فلسفه هندی در شعر سپهری: دکتر اخلاق احمد آهن؛
– تعالی معنا و معنویت در بهگود گیتا و اندیشه اسلامی: دکتر حسن بلخاری قهی؛
– از بُرزویه طبیب و کلیله و دمنه تا روابط فرهنگی ایران و هند: دکتر نرگس جابری نسب؛
– نگاهی به غزلیات‌ غالب دهلوی: دکتر محمدّرضا حاجی‌آقابابایی؛
– سازها و اصطلاحات موسیقایی در دیوان سعدی هندوستان؛ حسن دهلوی: کاوه خورابه؛ احمد صدری؛
– شاهدِ نظمِ دقیق (نقد از نگاه بیدل، یا مقدمه‌ای بر بوطیقای شعر بیدل): احسان‌الله شکراللهی؛
– احوال و آثار غلام علی آزاد بلگرامی: دکتر ذوالفقار علی انصاری؛
– نسخه خطّیِ نادری از سلسله مجددّیه: دکتر غلام مصطفی خان؛ مترجم: دکتر لیلا عبدی خجسته؛
– چاپخانه منشی نولکشور و ادبیات فارسی: دکتر محمد عرفان؛
– میراث فارسی شبه قاره (بررسی و ارزیابی وضعیت اسناد فارسی در آرشیو ملی هند): سید محمد حسین محمدی؛ دکتر بهزاد اصغری.