نقد و معرفی کتاب «دیر مغان» گزارش دیوان حافظ از میرجلال الدین کزازی

تاریخ ایجاد : دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۵ میرجلال الدین کزازی از جمله اساتید زبان و ادبیات فارسی است که تأملات و تدقیقات خود درباره اشعار حافظ را در قالب سلسله کتاب‌های شرح یا گزارش غزلیات حافظ، بر دو پایه زیباشناسی و باورشناسی عرضه می‌دارد. نگارنده در نوشتار حاضر به معرفی و نقد جلد نخست از […]

تاریخ ایجاد :

دوشنبه, ۱۰ آبان ۱۳۹۵

dir-moghan-mirkazaziمیرجلال الدین کزازی از جمله اساتید زبان و ادبیات فارسی است که تأملات و تدقیقات خود درباره اشعار حافظ را در قالب سلسله کتاب‌های شرح یا گزارش غزلیات حافظ، بر دو پایه زیباشناسی و باورشناسی عرضه می‌دارد.

نگارنده در نوشتار حاضر به معرفی و نقد جلد نخست از این مجموعه، با عنوان دیر مغان می‌پردازد که شامل گزارش بیست غزل اول دیوان غزلیات حافظ است. به زعم نگارنده، علیرغم کوشش نویسنده کتاب در ارائه گزارشی مناسب از هنرهای لفظی و معنوی حافظ در ضمن اشعار، کاستی‌ها و احیاناً اشتباهاتی در شیوه کار و یا محتوای گزارش ابیات به چشم می‌آید. از این رو، وی می‌کوشد بعد از بیان ویژگی‌ها و امتیازات کتاب، آن کاستی‌ها را معرفی و معانی و نکات پیشنهادی خود را به اجمال تبیین نماید. نویسنده در بخش انتهایی نوشتار، به عنوان نمونه دو غزل اول و پنجم را با تفصیل بیشتر مورد بررسی قرار می‌دهد و سپس نقص گزارش یا پیشنهادات تکمیلی برای دیگر غزلیات را به ترتیب صفحات کتاب، ذکر می‌کند.

متن کامل این مقاله نوشتۀ رضا روحانی که در شمارۀ جدید آینۀ پژوهش (دوره ۲۷، شماره ۱۵۹، تابستان ۱۳۹۵) منتشر شده است اینجا بخوانید.