نخستین شمارۀ بهارستان ایران

تاریخ ایجاد : سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۳ نخستین شمارۀ بهارستان ایران (مجلۀ بین المللی مطالعات و تحقیقات ایرانی – پاییز ۱۳۹۳) به صاحب امتیازی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد. فهرست مطالب شمارۀ نخست مجلۀ بهارستان ایران به این شرح است: پیشگفت: سعید عریان نگرش توحیدی در دین زردشتی ساسانی […]

تاریخ ایجاد :

سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۳

nokhostin-shomare-baharestanنخستین شمارۀ بهارستان ایران (مجلۀ بین المللی مطالعات و تحقیقات ایرانی – پاییز ۱۳۹۳) به صاحب امتیازی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

فهرست مطالب شمارۀ نخست مجلۀ بهارستان ایران به این شرح است:

پیشگفت: سعید عریان

نگرش توحیدی در دین زردشتی ساسانی / سعید عریان

نام های ایرانی در روایات فارسی جدید (کمکی به چاپ انتقادی بعضی از حماسه های کلاسیک فارسی)/ نصرت الله رستگار

بررسی معماری و جایگاه عبادتگاه های ایران در دورۀ ساسانیان/ احسان طهماسبی

متن فارسی نوی آغازی به خط سریانی: دو متن از ترفان؛ نوشته نیکلاس سیمز ویلیامز/ ترجمۀ فهیمه شکیبا

معرفی نقش باغ الماسی فرمانفرما/ بهنام ابوترابیان

تحلیل بصری نقوش فرش جوشقان/ مریم رحیمی

تأملی در نسبت میان معبد آناهیتای بیشاپور و اسطورۀ آناهیتا/ حمیدرضا پیشوایی

روند باززایی و ساختار آن در کیش مانی/ پرستو مهدی آبادی

باختر، باخدی، بلخ/ فرانسوا دوبلوا ترجمۀ حمیدرضا نیک روش

بررسی دوبیتی ای طبری از نسخۀ ۵۹۸ مجلس شورای اسلامی/ میثم محمدی

ایستگاه های پارتی ایزیدور خاراکسی (کهن ترین متن جغرافیای ایران باستان)/ نادر کریمیان سردشتی

زندی دیگر بر اوستا/ سعید عریان

خلاصۀ مقالات به فارسی، انگلیسی و فرانسه/ ترجمۀ مریم حاتمی

پیشگفتار (به انگلیسی و فرانسه)، سعید عریان

بهارستان ایران

صاحب امتیاز: کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی

مدیرمسئول: محمد رجبی

سردبیر: سعید عریان