معاون اجرایی

مهندس مهدی شفیعی

معاون اجرایی انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تلفن مستقیم                  ۵۵۳۹۱۳۹۴-۰۲۱