سبک شناسی دیوان مسیح کاشانی و معرّفی نسخ خطّی این دیوان

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۰۳ دی ۱۳۹۳ از جمله شاعران توانمند سده یازدهم هجری که علیرغم خلاقیت‌ها و ذوق شعریش تقریباً گمنام مانده است. رکن الدین مسعود، پسر حکیم نظام الدین علی کاشانی، متخلص به مسیح و مشهور به حکیم رکناست(تولد ۹۸۵ ه . وفات ۱۰۶۶ ه .) وی طبیب دیوان شاه عباس اول صفوی […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۰۳ دی ۱۳۹۳

sabkshenasi-divan-masih-kashaniاز جمله شاعران توانمند سده یازدهم هجری که علیرغم خلاقیت‌ها و ذوق شعریش تقریباً گمنام مانده است.

رکن الدین مسعود، پسر حکیم نظام الدین علی کاشانی، متخلص به مسیح و مشهور به حکیم رکناست(تولد ۹۸۵ ه . وفات ۱۰۶۶ ه .) وی طبیب دیوان شاه عباس اول صفوی و از خوشنویسان حاذق عصر خویش بشمار می آمد.

نگارنده در این تحقیق برآنست تا برای نخستین بار با نگاهی کوتاه به معرفی نسخ خطی دیوان مسیح کاشانی، ضمن معرّفی آثار وی، به بررسی و تحلیل عناصر و مؤلفه های سبکی تشکیل دهندۀ این دیوان بپردازد و در حقیقت توان مسیح را در ابتکاری یا مقلد بودن، تبیین کند. بررسی های به عمل آمده حاکی از آنست که مسیح شاعری تواناست که شعرش سرشار از انواع صورخیال و مضمون آفرینی های بکر است و ترکیب سازی های فراوان و توجه به لغات و مضامین عامیانۀ هند که در دیگر آثار سبک هندی دیده میشود، در این دیوان نیز مشهود است.

متن کامل این مقاله نوشته مهدی ماحوزی ۴۵ ،شیوا قاصد رضایی که در فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی(بهار ادب) منتشر شده است اینجا بخوانید.