سالروز درگذشت بیدل دهلوی

سالروز درگذشت بیدل دهلوی تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۵ چهارم صفر سالروز درگذشت بیدل دهلوی است، بدین مناسبت مختصری از زندگینامه این شاعر پارسی‌گوی در ذیل آمده است. ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل فرزند میرزا عبدالخالق در سال ۱۰۵۴‍ه. ق. به دنیا آمد. او شاعر پارسی‌گوی است که از ترکان جغتائی ارلاس بدخشان بود؛ […]

سالروز درگذشت بیدل دهلوی

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۵

bidel-dehlaviچهارم صفر سالروز درگذشت بیدل دهلوی است، بدین مناسبت مختصری از زندگینامه این شاعر پارسی‌گوی در ذیل آمده است.

ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیدل فرزند میرزا عبدالخالق در سال ۱۰۵۴‍ه. ق. به دنیا آمد. او شاعر پارسی‌گوی است که از ترکان جغتائی ارلاس بدخشان بود؛ وی در پتنه در ایالت بهار هندوستان متولد شد و تربیت یافت و بیشتر عمر خود را در شاه جهان‌آباد دهلی به عزت و آزادی زندگی کرد و با اندیشه‌های ژرف آثار منظوم و منثور خود را ایجاد نمود.

او در سال ۱۰۷۹ ه‍. ق. بخدمت محمداعظم بن اورنگ زیب پیوست. سپس، به سیاحت پرداخت، و سرانجام، در سال ۱۰۹۶ه‍. ق. در دهلی سکنی گزید، و نزد آصف جاه اول، (نظام حیدرآباد) دکن منزلت بلند داشت.

بیدل چهارم صفر سال ۱۱۳۳ ه‍. ق. در دهلی زندگی را بدرود گفت و در صحن خانه‌اش، در جایی‌که خودش تعیین کرده بود، دفن گردید.