رئیس

دکتر محمود شالویی

مشاور وزیر و رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی

تلفن مستقیم                                     ۵۵۳۸۰۴۱۶-۰۲۱