توتم و تابو در شاهنامه

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۲ در این کتاب توتم و تابو در شاهنامه با نگاهی به یادگار زریران و کارنامه اردشیر بابکان بررسی شده است. نوشتار حاضر، با موضوع گردآوری و دسته‌بندی نمونه‌های اساطیری، از متون کهن فارسی باستان و شاهنامه، با محوریت توتم و تابو و اندیشه توتمیسم تدوین شده است. این […]

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۵ آبان ۱۳۹۲

totamtaboo

در این کتاب توتم و تابو در شاهنامه با نگاهی به یادگار زریران و کارنامه اردشیر بابکان بررسی شده است.

نوشتار حاضر، با موضوع گردآوری و دسته‌بندی نمونه‌های اساطیری، از متون کهن فارسی باستان و شاهنامه، با محوریت توتم و تابو و اندیشه توتمیسم تدوین شده است. این کتاب، کوششی است جهت یافتن موارد توتم، تابو و نمادهای آیینی در متون کهن ادبی پیش از اسلام و ادب حماسی. این موضوع، یکی از مباحث جدید و بدیع در میان پژوهش‌های ادب فارسی است و از این لحاظ دارای اهمیت است.

در این تحقیق قصد بر آن بوده است که تمام موارد اساطیری باتوجه به مفهوم توتم و تابو بررسی شود. نخست به تعریف مبانی و اصول توتمیسم پرداخته شدهاست و سپس به استخراج نمونه‌ها و موارد توتمی و تابویی و زیرمجموعه‌های آنها از متون ادبی و دینی کهن، از جمله اوستا، بندهشن، دینکرد، مینوی خرد و برخی آثار حماسی چون یادگار زریران و کارنامه اردشیر بابکان پرداخته شده است.

چون شاهنامه به سبب قدمت و اصالتش در میان آثار حماسی، مجموعه‌ای غنی و پربار از حماسه اسطوره‌ای ایران است، با تأکید بر این اثر حماسی در استخراج نمونه‌ها شاهنامه مبنا قرار داده شده است.

مجموعه حاضر مشتمل بر چهار فصل است:

توتمیسم

تابو

 آیین‌ها و نمادها

سمبولیسم و نمادگرایی

«توتم و تابو در شاهنامه: با نگای به یادگار زریران و کارنامه اردشیر بابکان»  نوشته فاطمه توسل‌پناهی توسط نشر ثالث در ۴۴۸ صفحه منتشر شده است.