تالیف و انتشار کتاب «کلید واژه های سبک شناسی » توسط عضو هیات علمی واحد تهران مرکزی

تاریخ ایجاد : شنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۴ کتاب «کلید واژه‌های سبک‌شناسی» به همت دکتر اشرف شیبانی اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تالیف و منتشر شد. به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی ، کتاب کلید واژه های سبک شناسی مدرن توسط اشرف شیبانی اقدم عضو هیات علمی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران […]

تاریخ ایجاد :

شنبه, ۱۴ شهریور ۱۳۹۴

IMG 4160کتاب «کلید واژه‌های سبک‌شناسی» به همت دکتر اشرف شیبانی اقدم، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تالیف و منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی واحد تهران مرکزی ، کتاب کلید واژه های سبک شناسی مدرن توسط اشرف شیبانی اقدم عضو هیات علمی دانشکده ادبیات وعلوم انسانی واحد تهران مرکزی تالیف و چاپ شد. این کتاب دارای ۲ فصل ، ۲۴۳ صفحه و در تیراژ دو هزار نسخهچاپ شده است .

هیات علمی واحد تهران مرکزی درمقدمه کتاب خود آورده است: از نگاه نظریه های مدرن مفهوم عام سبک بر تنوع زبان استوار است، به عبارتی مطالعه سبک مطالعه تنوع در کاربرد زبان محسوب می شود. سبک به طرز فکر و تمایز شیوه های ارجاع در بیان بستگی دارد. از این رو فرض اساسی سبک بر کنش و واکنش میان موقعیت حوزه ها و ویژگی های صوری زبان عادی متکی است. افراد می توانند در نوشته ها و صحبت های خود با هماهنگی واژگانی و نحوی خاص، سبک منحصربه فردی را به وجود بیاورند. از طرف دیگر با ارجاع به موضوعات خاص به سبک عمومی و یا سبک دوره ی خاصی نسبت یابند. بنابراین سبک موضوع اجراست و نسبت فعالیت های مشابه انجام شده با شیوه های متمایز از هم را نشان می دهد. مفهوم سبک و تنوع سبک شناختی بر این فرض استوار است که هر مضمون و محتوای مشابه می تواند در سامانه ی زبان در بیش از یک نوع ساخت زبان شناختی، نشانه گذاری شود.