تاریخ اسماعیلیان قهستان

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۸۹ بنا به گزارش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتاب تاریخ اسماعیلیان قهستان اثر مرحوم محمد فاروق فرقانی، از انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (۱۳۸۱) به عنوان متن کمک درسی برای درس تاریخ اسلام در رشته تاریخ، تاریخ تمدن و ادیان مورد استفاده قرار می گیرد. این اثر توسط چهار […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۸۹

بنا به گزارش پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، کتاب تاریخ اسماعیلیان قهستان اثر مرحوم محمد فاروق فرقانی، از انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی (۱۳۸۱) به عنوان متن کمک درسی برای درس تاریخ اسلام در رشته تاریخ، تاریخ تمدن و ادیان مورد استفاده قرار می گیرد. این اثر توسط چهار تن از اساتید صاحب نظر گروه تاریخ و باستان شناسی شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. قابل ذکر است که بررسی این اثر به منظور تقویت بنیه علمی و آموزشی متون درسی و کمک درسی دانشگاه ها بوده و هدفی جز ارتقاء علوم انسانی در کشور ندارد.

ارزیابی

شکلی:   ۱) از لحاظ نگارش اثر بسیار ساده و روان است، ۲) رعایت قواعد نگارش و ویرایش، ۳) صفحه آرایی و صحافی خوب.
محتوایی: ۱) معرفی و ارائه اطلاعات کامل در خصوص فرقه های اسماعیلیان ساکن قهستان، ۲) کاربرد مناسب اصطلاحات تخصصی، ۳) استفاده از ابزارهای علمی مناسب مانند پیشگفتار، مقدمه، نتیجه گیری، و استفاده از جداول، ۴) انطباق خوب عنوان و فهرست مطالب با محتوای اثر، ۵) نظم و انسجام منطقی در کتاب، ۶) دقت در استنادات، ۷) به دور از جانبداری و جهت گیری خاص، ۸) همسو با ارزشهای اسلامی و ایرانی.

پیشنهاد
این اثر حاصل مطالعات و تحقیق مؤلف از پایان نامه ای است که بیشتر به تاریخ گذشته اسماعیلیان توجه دارد و به عنوان متن کمک درسی برای دوره های کارشناسی تاریخ، تاریخ  و تمدن، و نیز ادیان قابل استفاده است.