بزرگداشت مرحوم شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۸۹ به مناسبت گذشت سی و سه سال از درگذشت ادیب دانا و معلم توانا، مدرس برجسته آستان قدس رضوی مرحوم مغفور شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری -اعلی الله مقامه- مجلس یادبود و بزرگداشتی در روز دوشنبه ۲۸ اردی بهشت ماه ۱۳۸۸ در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می گردد […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۱ آذر ۱۳۸۹
Imageبه مناسبت گذشت سی و سه سال از درگذشت ادیب دانا و معلم توانا، مدرس برجسته آستان قدس رضوی مرحوم مغفور شیخ محمد تقی ادیب نیشابوری -اعلی الله مقامه- مجلس یادبود و بزرگداشتی در روز دوشنبه ۲۸ اردی بهشت ماه ۱۳۸۸ در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی برگزار می گردد تا شاگردان و دوستدارانش به ذکر محامد و مناقب  و مراتب علم و فضل آن فقید سعید بپردازند و نام نامی او را گرامی دارند