انتصاب رئیس انجمن به عنوان عضو جدید شورای پروانه ساخت

تاریخ ایجاد : چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶ بنابر پیشنهاد معاون نظارت و ارزشیابی و موافقت رئیس سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری و اعضای جدید شورای پروانه ساخت سینمایی معرفی شدند. این اعضا عبارتند از: دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دکتر محمود اربابی،دکتر مسعود نقاش‌زاده، دکتر حسین کرمی، جمال شورجه

تاریخ ایجاد :

چهارشنبه, ۱۹ مهر ۱۳۹۶

dr hasan bolkhari3بنابر پیشنهاد معاون نظارت و ارزشیابی و موافقت رئیس سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری و اعضای جدید شورای پروانه ساخت سینمایی معرفی شدند.
این اعضا عبارتند از: دکتر حسن بلخاری، رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، دکتر محمود اربابی،دکتر مسعود نقاش‌زاده، دکتر حسین کرمی، جمال شورجه