انتشار شماره ۵۶ و ۵۷ گزارش میراث

تاریخ ایجاد : یکشنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳ شمارۀ ۵۶ و ۵۷ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون)، دورۀ دوم، سال هفتم، شمارۀ یکم و دوم، فروردین – تیرماه ۱۳۹۲ منتشر شد. در این شماره از دوماهنامه گزارش میراث، مطالب زیر به چشم می خورد: سرسخن سخن سردبیر جستار مسمط […]

تاریخ ایجاد :

یکشنبه, ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۳

gozaresh-miras

شمارۀ ۵۶ و ۵۷ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون)، دورۀ دوم، سال هفتم، شمارۀ یکم و دوم، فروردین – تیرماه ۱۳۹۲ منتشر شد.

در این شماره از دوماهنامه گزارش میراث، مطالب زیر به چشم می خورد:

سرسخن
سخن سردبیر
جستار
مسمط یا تسمیط و شعر مسجع/ میثم حاجی پور
روش شناسی تحلیل متن – ۴ : تحلیل تاریخی – تحلیل پدیدار شناختی / سید محمد عمادی حائری
تصویرگری آیات قرآن در نگاره های بهشتی و دوزخی معراج نامۀ تیموری/ مرضیه پیراوی ونک، محبوبه نیک نژاد
ذیلی بر تصحیح دیوان مسعود سعد سلمان/ محمد مهیار
کسی به فکر نسخه ها نیست/ حسین مسرت
انس المهج و جغرافیای اقالیم هفتگانه/ جواد صفی نژاد
شاعر «ز گهواره تا گور دانش بجوی کیست»/ محمدرضا ضیاء
گواهی دیگر بر شهرت داستان رستم و اسفندیار در عربستان اوایل دورۀ اسلامی/ سجاد آیدنلو
نصاب طبری مجلس و هزلیات امیر مازندرانی/ علی ذبیحی
داروی خرسندی در برخی متون دورۀ اسلامی/ علی صفری آق قلعه
متن شناسی
خازن و دیوان شعرش/ محمدجعفر یاحقی
دربارۀ نوشته های پیشین
دو کتاب از دو نویسنده/ غلامرضا سالمیان
زان یار دلنوازم شکری است با شکایت/ احمد خاتمی
تأملی بر دو مهر نویافته از معاویه بن ابی سفیان/ محمدجواد جدی
ایران در متون و منابع عثمانی (۶)
آثار خواجه سعدالدین افندی/ نصرالله صالحی
نسخه شناسی
گزارشی از تصحیح و تحقیق «نگارستان» جوینی/ حسین پورشریف
نسخه های های خطی فارسی در آرشیو تاریخی سارایوو/ نامیر کاراخلیلوویچ
بایسته های تصحیح و پژوهش
بایسته های تصحیح
بایسته های پژوهش
نقد و بررسی
تکمله و استدراکاتی بر «فهرست دستنویس های فارسی کتابخانه ایاصوفیا»/ علی صفری آق قلعه
نگاهی به موضوع کتاب سوزی در ایران/ وحید سبزیان پور، رضا کیانی
معرفی ترجمه ای از کتاب «الخراج»/ محمد عبدلی
نگاهی به دیوان اسماعیل بن بابا قزوینی/ فرزاد ضیایی حبیب آبادی
مرآت الاصطلاح تألیف آنندرام مخلص/ مصطفی ذاکری
شور تصحیح کافی نیست/ محمد خلیل طالبان پور
مجلۀ مولانا رومی (جلد چهارم)/مجدالدین کیوانی
دربارۀ چاپ کتاب سفینه و بیاض و جُنگ/ محمدرضا ضیاء
گزارش
فرهنگ نویسی در شبه قاره/ علی اشرف صادقی
پاره ها و نکته ها
ردپای یک اندیشۀ ایرانی در اشعار ناصرخسرو و ادب عربی/ وحید سبزیان پور
تأملی در خوانش درست ترکیب عربی: «لئیم الظُفر» یا «لئیم الظَفَر»/ سهیل یاری گل دره
نکاتی دربارۀ قصیدۀ منسوب به ناصرخسرو در جُنگ عبدالکریم مداح/ سهیل یاری گل دره
شمارۀ ۵۶ و ۵۷ گزارش میراث (دوماهنامۀ تخصصی اطلاع رسانی در حوزۀ نقد و تصحیح متون)، دورۀ دوم، سال هفتم، شمارۀ یکم و دوم، فروردین – تیرماه ۱۳۹۲ به صاحب امتیازی مرکز پژوهشی میراث مکتوب، مدیرمسئولی و سردبیری اکبر ایرانی، مدیریت داخلی سهیلا یوسفی و مدیریت هنری مرضیه ماهرنیا منتشر شده است.