اعضای هیأت مدیره

دکتر محمود شالویی (رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی)

دکتر مهدی محقق

دکتر حسن بلخاری قهی

حجت السلام و المسلمین دکتر عبدالحسین خسرو پناه

دکتر مهدی جمالی نژاد