اعضای شورای علمی

دکتر انشاءالله رحمتی، عضو شورای علمی

دکتر کیانوش کیانی، عضو شورای علمی

دکتر اردشیر صالح‌پور، عضو شورای علمی

دکتر عبدالرضا مظاهری، عضو شورای علمی

دکتر محمدعلی رجبی، عضو شورای علمی

دکتر سیدغلامرضا اسلامی، عضو شورای علمی