اطهر مسعود؛ مصححِ متونِ کهن فارسی شبه قاره درباره موسیقی

اطهر مسعود؛ مصححِ متونِ کهن فارسی شبه قاره درباره موسیقی لیلا عبدی خجسته دکترای زبان و ادبیات اردو

اطهر مسعود؛ مصححِ متونِ کهن فارسی شبه قاره درباره موسیقی
لیلا عبدی خجسته
دکترای زبان و ادبیات اردو